Икона за регистриране на профил в сайта Регистрация
или
Забравена парола
или

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

За нас защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет. 


В настоящата информация е описано как събираме и използваме личните Ви данни преди, по време и след приключване на договорно или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. 

„ВЕКТОР 77“ ЕООД с ЕИК 204400481 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление: град София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Пловдивско поле“ № 15, вх. А, ет. партер, представлявано от Управителя Димо Колев Димов, е администратор на лични данни. Лице за контакт с администратора е Управителя Димо Колев Димов, телефон: 0883 646 484, електронна поща: office@bghlapeta.com

Настоящата информация за обработване на личните данни не представлява част от трудовия Ви или друг договор с нас. Тази информация може да бъде изменяна по всяко време, като можете да се запознаете с актуалното съдържание на www.bghlapeta.com („сайта“).

Моля, да прочетете внимателно настоящата информация за обработване на личните данни, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация. I. Определения

ЛИЧНИ ДАННИ или „лична информация“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

ОБРАБОТВАНЕ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;


II. Лични данни

В зависимост от целта, ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас: 

Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;

Дата и място на раждане;

Номер и дата на издаване на лична карта/задграничен паспорт или друг нациолален документ за самоличност;

Гражданство;

Пол;

Семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки за упражняване на трудови права, напр. при отпуски по майчинство);

Информация за банкови сметки; 

Информация за трудовия стаж и професионалния Ви опит (включително заемани длъжности, работно време, стаж по специалността, членство в професионални и съсловни организации);

Заплата и социални придобивки;

Месторабота;

Номер, дата на издаване и категория на шофьорска книжка;

Информация за подбор, включително копия от разрешителни за работа, препоръки и друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване;

Атестационна информация;

Информация относно трудова дисциплина;

Записи от системи за видеонаблюдение, както и друга информация, получена по електронен път като например информация от електронни карти за достъп;

Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и комуникационни системи;

Информация относно посещения на сайта и използването на сайта, включително операции и история за използване на сайта;

данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

Снимки и/или видеозапис при посещение в нашия магазин;


С оглед изпълняване на някои наши законови задължения е възможно да обработваме и следните специални категории по-чувствителни данни за Вас: 

Информация за Вашето здравословно състояние;

Информация за наказателни присъди и нарушения.


III. Принципи за защита на данните

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;

3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;

4. да бъдат в точен и актуален вид;

5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;

6. да бъдат надлежно защитени. 


IV. Събиране на личните данни

Дружеството събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на своите права и задължения като работодател, доставчик на услуги и контрагент в договорни отношения при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство.


V. Цели, за  които ще използваме Ваши лични данни

Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси. 

Целите, за  които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

Създаване и управление на личен профил в сайта и предоставяне на съдейсвтие при използването на онлайн магазина;

управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията;

администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт; 

Изготвяне на оферти, водене на преговори,сключване на договори;

Изпълнение на сключени договори;

Вземане на решение относно Вашето назначаване във връзка с извършване на подбор за назначаване на нов персонал;

Сключване на трудови и граждански договори;

Изплащане на Вашето възнаграждение, удържане и внасяне на данъчни и осигурителни вноски;

Оценка на квалификацията Ви за конкретна позиция или задача, включително решения за повишение;

Оценка на Вашата работоспособност;

Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;

Отразяване в счетоводни регистри;

Мониторинг върху ползваните  от нас информационни и комуникационни системи;

Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.

За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни. 


VI. Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. 

В случай че е наложително да използваме Вашите лични данни за друга цели, Ви ще бъдете уведомени за това предварително.


VII. Използване на чувствителните лични данни

Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба.   

 Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации: 

1. в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие; 

2. за спазването на нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство;

3. когато обработването е в защита на обществен интерес. 

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни да дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство. 


VII. Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Дружеството

Транспортни и куриерски фирми, пощенски оператори с цел изпълнение на договорни задължения;

Лица, които по възлагане на Дружеството поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

Лица, на които Дружеството е предоставило изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Дружеството обработват личните Ви данни от името на Дружеството;

Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения, както и във връзка с изпълнение на договорни и законови задължения на Дружеството;

Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Дружеството и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим обектите на Дружеството;


По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

VIII. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции. 


IX. Сигурност на данните

            Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. 


X. Срок на съхранение на личните данни

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.

Личните данни, обработвани с цел сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори между Дружеството и клиенти - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Дружеството може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

Личните данни, обработвани с цел управление на профила в интернет сайта на Дружеството – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.

Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 60 дни от създаването на записа.


XI. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

           Вашето задължение да ни уведомите за промяна: 

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

            Вашите права във връзка с личните Ви данни: 

Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.

Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. 

Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка. 

Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. 

Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване. 

Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.


Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: Димо Колев Димов, телефон: 0883 646 484, електронна поща: office@bghlapeta.com

При такова искане от Ваша страна е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни – българският регулаторен орган по защита на данните.


XII. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с: Димо Колев Димов, телефон: 0883 646 484, електронна поща: office@bghlapeta.com След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно. 


XIII. Длъжностно лице по защита на данните

Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните. 

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Димо Колев Димов, телефон: 0883 646 484, електронна поща: office@bghlapeta.com